Diferentseeritud õpe matemaatikas ja eesti keeles

2011/2012 õppeaastast on 7., 8. ja 9. klasside õpilastel võimalus õppida eesti keelt ja matemaatikat tasemerühmades.
 
Diferentseeritud õpetamise eesmärgid:
  1. õpilase individuaalsuse avamine ja toetamine, koolil on võimalik kiirelt ja paindlikult tegutseda;
  2. õpimotivatsiooni tõstmine – kuna töötempo rühmas on kõigile jõukohane,siis õpilased saavad õpitust paremini aru ja huvi aine vastu püsib, paranevad õpitulemused;
  3. valik tehakse õpilase erinevaid võimeid arvestades, mis võimaldab aine õppimisel edukamalt hakkama saada ja süvarühmas ainet süvitsi õppida;
  4. "Ma saan hakkama" tunde tekitamine;
  5. järgmiseks kooliastmeks ettevalmistamine.
 
Õpilased on jagatud põhi- ja süvarühmadeks. Põhi- ja süvarühm moodustub kahe paralleelklassi baasil.
 
 
Rühmadesse jagunemine toimub järgmiselt:
 
  1. maikuus viiakse kõigi 6. klassi õpilastega läbi matemaatika ja eesti keele tasemetööd.
  2. tasemetöödes on kõik 6.klassi põhiteemad, lisaks teksti mõistmist ja mõtlemisoskust kontrollivad ülesanded.
  3. õpilase jaotatakse rühmadesse tasemetöö punktide alusel. Vajadusel toimuvad vestlused õpilase ja lapsevanemaga.
  4. õppeaasta keskel rühma vahetamise vajadusel vestlevad aineõpetajad nii õpilase kui ka lapsevanemaga, et leida sobivaim lahendus.
 
Kui õpilane alustab õpinguid Keila Koolis õppeaasta keskel, siis hiljemalt esimese õppenädala jooksul teeb ta testid matemaatikas ja eesti keeles, et määrata kindlaks tasemerühmad.
 
Mõlemas rühmas läbitakse kõik riiklikus õppekavas ettenähtud teemad.
 
Põhirühmas, mis on väiksema õpilaste arvuga kui süvarühm, läbitakse teemad aeglasemas tempos kõikide õpilaste edasijõudmist arvestades. Oluline on ka nõrgematele õpilastele eduelamuse pakkumine ning ainetest arusaamine.
 
Süvarühmas läbitakse kohustuslikud teemad kiiremas rütmis, käsitletakse lisateemasid. Oluline osa on iseseisval tööl, rühmatööl ja loovusel.