Erinevad klassitüübid Keila Koolis

  • TAVAKLASSID
Tavaklassides õpivad õpilased riikliku õppekava alusel. Esimeses kooliastmes üldõpetuse tundides lõimitakse erinevate õppeainete teemasid.
 
  • TAVAKLASSID TANTSUSUUNITLUSEGA
Tantsuklassis õpivad õpilased riikliku õppekava alusel. Esimeses kooliastmes üldõpetuse tunni asemel on neil tantsutund. Tunniplaanis ettenähtud tundidele on veel üks ringitund (tants) nädalas lisaks. Ka 4. klassis on tantsutund lisaks, 5. klassis on tantsutund ringitunnina.
Tantsusuunitlusega klassi võetakse õpilasi tantsukatsete alusel.
 
  • TAVAKLASSID MUUSIKASUUNITLUSEGA
Muusikaklassis õpivad õpilased riikliku õppekava alusel. Esimeses kooliastmes üldõpetuse tunni asemel on neil muusikatund. Tunniplaanis ettenähtud tundidele on veel üks ringitund (muusika) ning koorilaul nädalas lisaks. Ka teises kooliastmes on muusikaõpetust rohkem võrreldes teiste klassidega.
Muusikasuunitlusega klassi võetakse õpilasi muusikaliste katsete alusel.
 
  • ÕPRASKUSTEGA ÕPILASTE KLASSID
Õpiraskustega õpilaste klassides õpivad õpilased riikliku õppekava alusel. Õpiraskustega õpilaste klassi maksimaalne suurus on 12 õpilast. Õpetajateks on spetsiaalse ettevalmistuse saanud õpetajad, kes kasutavad õpiraskustega õpilasi õpetades erimetoodikaid. Esimeses kooliastmes üldõpetuse tunni asemel on selles klassis korrektsioonitund, mis aitab tasandada õppetöös tekkinud lünki. Lisaks saavad selle klassi õpilased regulaarset logopeedilist abi.
Õpiraskustega laste klassi võtame õpilasi nõustamiskomisjoni otsuse alusel.
 
  • VÄIKEKLASSID
Väikeklassides õpivad õpilased riikliku õppekava alusel. väikeklassi maksimaalne suurus on 4 õpilast. Õpetajateks on spetsiaalse ettevalmistuse saanud õpetajad, kes kasutavad väikeklassi õpilasi õpetades erimetoodikaid. Üldõpetuse tunni asemel on selles klassis korrektsioonitund, mis aitab tasandada õppetöös tekkinud lünki. Vajadusel saavad selle klassi õpilased regulaarset logopeedilist abi.
Väikeklassi moodustame vabariikliku nõustamiskomisjoni otsuste alusel vajaduspõhiselt.
 
  • 1-1 ÕPPELE KESKENDUTUD KLASSID
1-1 õppele keskendutud klassides õpivad õpilased individuaalse õppekava alusel, mis baseerub suurel määral riiklikule õppekavale. Sellises klassitüübis õpib 1 õpilane. 
1-1 õppele keskendutud klass moodustatakse vabariikliku nõustamiskomisjoni otsuse alusel vajaduspõhiselt.