Kontaktid

Keila Hariduse Sihtasutus 

Ehitajate tee 1
Keila 76606, Harjumaa

Telefon: 6755 710

e-post: kool@keila.ee

 

Sihtasutus "Keila Hariduse Sihtasutus” põhikiri

 

1.      Üldsätted

1.1.   Sihtasutuse „Keila Hariduse Sihtasutus" (edaspidi Sihtasutus) on asutatud vara valitsemiseks ja kasutamiseks põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

1.2.   Sihtasutuse nimi on eesti keeles „Keila Hariduse Sihtasutus".

1.3.   Sihtasutus on eraõiguslik juriidiline isik, milline juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

1.4.   Sihtasutuse asutaja on Keila linn.

1.5.   Sihtasutuse asukoht on Keila, Eesti Vabariik.

1.6.   Sihtasutus on asutatud määramata tähtajaks.

 

2.      Sihtasutuse eesmärk

2.1.   Sihtasutuse põhieesmärk on Keila linnas tema halduses olevate territooriumide, rajatiste ja hoonete haldamine ja hooldamine ning üürile andmine.

2.2.   Oma eesmärkide saavutamiseks Sihtasutus:

2.2.1.          arendab põhikirjaliste eesmärkide saavutamist toetavat majandustegevust;

2.2.2.          osaleb Keila haridusasutuste pikaajalise arengukava välja töötamisel ja elluviimisel;

2.2.3.          osaleb oma tegevuse eesmärgile vastavates liitudes ja ühendustes;

2.2.4.      taotleb eraldisi ja annetusi riigisisestelt ning välismaistelt fondidelt, organisatsioonidelt   ja muudelt juriidilistelt isikutelt.

2.3.   Sihtasutus võib omada ja omandada osalust äriühingus.

 

3.      Sihtasutuse vara, selle kasutamine ja arvestus, soodustatud isikud

3.1.   Sihtasutuse vara moodustamise allikad on:

3.1.1.          Keila linna eelarvest eraldatavad vahendid;

3.1.2.          riiklikud toetused;

3.1.3.          füüsiliste ja juriidiliste isikute, fondide ning muude institutsioonide toetused;

3.1.4.          Sihtasutuse omateenitud vahendid;

3.1.5.          muud allikad.

3.2.   Sihtasutuse kulud on:

3.2.1.          assigneeringud sihtotstarbeliste projektide finantseerimiseks;

3.2.2.          haldus- ja majanduskulud;

3.2.3.          muud kulud.

3.3.   Sihtasutus võib oma vara kasutada ja käsutada põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Vara käsutajaks On Sihtasutuse nõukogu (edaspidi Nõukogu) poolt kehtestatud korras ja ulatuses Sihtasutuse juhatus (edaspidi Juhatus).

3.4.   Sihtasutusele üle antava vara väärtus hinnatakse ekspertiisi- või hindamisaktiga, mis tellitakse vastavaid eriteadmisi ja -oskusi omavatelt ekspertiisi- või hindamisteenuseid omavatelt isikutelt. Audiitor peab kontrollima vara väärtuse hindamise õigsust ja esitama selle kohta kirjaliku arvamuse. Vara antakse Sihtasutusele üle akti alusel, millele kirjutavad alla vara üle andev isik või tema poolt volitatud isik ja Juhatuse liige.

3.5.   Juhatus peab Sihtasutusele üle antud toetuste registrit, kuhu kantakse korjandustel kogutud raha , teised toetused toetuste kaupa ametlikult kehtivas vääringus toetuse tegeliku üleandmise hetke seisuga.

3.6.   Juhatus informeerib toetajat viimase soovil igakülgselt, kuidas on antud toetust kasutatud.

3.7.   Juhatus korraldab Sihtasutuse raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele.

Pärast majandusaasta lõppu koostab Juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras. Raamatupidamise aastaaruande esitab Juhatus kontrollimiseks audiitorile ning seejärel koos tegevusaruande ja audiitori järeldusotsusega kinnitamiseks Nõukogule.

3.8.   Sihtasutuse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

3.9.   Sihtasutuse finantsmajanduslikku tegevust kontrollib audiitor. Sihtasutusel on vähemalt üks audiitor. Audiitorite arvu määrab ning audiitori nimetab ja kutsub tagasi Nõukogu. Audiitor nimetatakse ametisse kuni kolmeks aastaks. Audiitori võib nimetada ka ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks.

3.10.                   Juhatus esitab kinnitatud majandusaasta aruande ühe kuu jooksul pärast kinnitamist Keila Linnavalitsusele (edaspidi Linnavalitsus).

3.11.                   Sihtasutuse soodustatud isikuteks on füüsilised ja juriidilised isikud, kelle tegevus on seotud Sihtasutuse tegevuse ja eesmärgiga ning mis aitab kaasa Sihtasutuse eesmärgi saavutamisele.

 

4.      Nõukogu

4.1.   Nõukogu kavandab Sihtasutuse tegevust ning korraldab Sihtasutuse juhtimist ja teostab järelevalvet Sihtasutuse tegevuse üle.

4.2.   Nõukogu koosneb kolmest kuni seitsmest liikmest, kelle volituste kestuseks on kolm aastat.

4.3.   Nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi Linnavalitsus. Linnavalitsus võib Nõukogu liikme tagasi kutsuda sõltumata põhjusest.

4.4.   Kehtetu (Keila Linnavolikogu otsus 30.08.2016 nr 30)

4.5.   Kehtetu (Keila Linnavolikogu otsus 28.04.2009 nr 23).

4.6.   Nõukogu pädevusse kuuluvad järgmised Sihtasutuse tegevusega seotud küsimused:

4.6.1.          määrab Sihtasutuse tegevuse strateegia ja tegevuse eelisarengusuunad ning nendega seonduvad projektid;

4.6.2.          kinnitab Juhatuse aruande Sihtasutuse tegevuse ja majandusliku olukorra kohta;

4.6.3.          kinnitab Juhatuse poolt koostatud eelarve ja kontrollib eelarevahendite sihipärast kasutamist;

4.6.4.          nimetab ning kutsub tagasi Juhatuse liikmed;

4.6.5.          otsustab tasu maksmise Juhatuse liikmetele;

4.6.6.          otsustab tehingute tegemise Juhatuse liikmetega;

4.6.7.          määrab audiitori ja audiitori tasustamise korra;

4.6.8.          otsustab toetuste andmise ning kinnitab nende saamiseks toetuste esitamise ja läbivaatamise korra;

4.6.9.          määrab erakorralise audiitorkontrolli;

4.6.10.      täidab muid seadusest tulenevaid ülesandeid.

4.6.11.      võtab vastu Otsuse põhikirja punktis 5.4.10 nimetatud asjaolude kohta igas kvartalis nõukogu esimehe poolt määratud ajal toimuval koosolekul.

4.7.   Nõukogu nõusolek on Juhatusele vajalik osaluse omandamiseks ja lõpetamiseks äriühingus, muude tehingute tegemiseks on nõukogu nõusolek Juhatusele vajalik ainult siis, kui nende tehingute maksumus on suurem kui sihtasutuse majandusaasta eelarvest.

4.8.   Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe, kes korraldab Nõukogu tööd, kutsub kokku ja juhatab Nõukogu koosolekuid, sõlmib ja lõpetab Juhatuse liikmetega nende õigusi ja kohustusi käsitlevad lepingud.

4.9.   Nõukogu koosolek on Otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole Nõukogu liikmetest.     Nõukogu Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletasid kõik koosolekul osalenud liikmed.

4.10. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud Nõukogu liikmed. Nõukogu Otsused jõustuvad nende vastuvõtmise hetkest, kui konkreetses otsuses ei ole märgitud teistsugust jõustumise aega. Nõukogu otsused on Juhatusele kohustuslikud.

4.11. Nõukogu liikmele võib maksta tema tööülesannetele ja Sihtasutuse majanduslikule olukorrale vastavat tasu, mille suuruse määrab Linnavalitsus.

 

5.      Juhatus

5.1.   Sihtasutuse täidesaatev organ on ühe- kuni kolmeliikmeline Juhatus, kes juhib ja esindab Sihtasutust. Juhatuse liikme volituste kestvuseks on kolm aastat. Peale Juhatuse liikme volituste tähtaja möödumist on lubatud isiku korduvmääramine Juhatusse.

5.2.   Juhatuse liikmed nimetab ning kutsub tagasi nõukogu. Nõukogu võib juhatuse liikme igal ajal, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda.

5.3.   Juhatuse liikmete töökohustused määratakse sõlmitava käsunduslepinguga.

5.4.   Juhatuse ülesanded:

5.4.1.          täidab Nõukogu Otsuseid ning vastutab Sihtasutuse arengu ja töö edukuse eest;

5.4.2.          sõlmib Sihtasutuse nimel lepinguid ja annab volikirju;

5.4.3.      korraldab koostööd riigi- ja kohalike omavalitsustega, avalike- ja eraõiguslike juriidiliste isikutega;

5.4.4.      jälgib ja kontrollib Nõukogu poolt kinnitatud, Sihtasutuse tegevusega seonduvate programmide ja projektide kulgu;

5.4.5.          käsutab Sihtasutuse vara ja rahalisi vahendeid vastavalt Nõukogu otsustele;

5.4.6.          sõlmib Sihtasutuse nimel töölepinguid ja lõpetab neid;

5.4.7.      korraldab Sihtasutuse raamatupidamist ja aastaaruannete koostamist vastavalt seadustele;

5.4.8.      koostab Sihtasutuse aastase tööplaani, valmistab ette materjalid Nõukogu koosolekuteks ja tagab Nõukogu koosoleku protokolli kätte toimetamise Nõukogu liikmetele;

5.4.9.          täidab muid seadusest tulenevaid tööülesandeid.

5.4.10.  esitab nõukogule iga kvartali jooksul aruande vormis kirjaliku ülevaate sihtasutuse eelmise kvartali tegevusest, sh aasta tegevuskava täitmise kohta, samuti teatab viivitamata kirjalikult sihtasutuse majandusliku seisundi suurematest muudatustest ja muudest sihtasutusega seotud olulistest asjaoludest ning annab nõukogu liikmetele vajalikku teavet sihtasutuse juhtimise kohta.

 

6.      Sihtasutuse põhikirja muutmine

6.1.   Pärast Sihtasutuse registrisse kandmist võib Keila Linnavolikogu muuta põhikirja üksnes muutunud asjaolude arvesse võtmiseks ja järgides Sihtasutuse eesmärki.

6.2.   Sihtasutuse põhikirja muutmine jõustub muudatuste registrisse kandmisest.

 

7.      Sihtasutuse ühinemine, jagunemine, lõpetamine

7.1.   Sihtasutuse ühinemine või jagunemine toimub seaduses sätestatud korras.

7.2.   Keila Linnavolikogul on õigus lõpetada Sihtasutuse tegevus, kui:

7.2.1.          Sihtasutuse tegevus ei vasta Sihtasutuse eesmärkidele;

7.2.2.          Sihtasutuse eesmärgid on saavutatud.

7.3.   Sihtasutuse lõpetamise korral toimub likvideerimismenetlus seaduses sätestatud korras.

7.4.   Sihtasutuse lõpetamine toimub Keila Linnavolikogu otsusega.

7.5.   Sihtasutuse likvideerijateks on Juhatuse liikmed kui sihtasutuse tegevuse lõpetamise otsuses ei ole ette nähtud teisiti.

7.6.   Sihtasutuse lõpetamisel läheb Sihtasutuse likvideerimisel järelejäänud vara Keila linnale.