Keila Kooli manifest

 

 

KEILASSE PARIMA KOOLI RAJAMISE KAVAST – KEILA HARIDUSE SA üldisem eesmärk ehk MISSIOON

 

Linna haridusolude otsustav parendamine on kõne all olnud pikka aega, seda mõtet on jõudnud ühel või teisel ajal toetada kõik poliitilised jõud. Siinkohal tutvustatav idee sündis Keila omavalitsustegelaste äranägemisest, et mitmel põhjusel on otstarbekas ja oluline rajada Keilasse lähiajal PARIM KOOL.

 

PARIM KOOL Keilas võimaldab

- luua turvaline õpikeskkond, kus lastel on võimalus viia ellu oma unistused,

- anda lastele edasi iseseisvaks ja õnnelikuks eluks vajaminevad oskused ja väärtused

- elavdada linna vaimuelu,

- tugevdada kohalikku identiteeti ja kujundada linna mainet,

- kinnistada ja suurendada linna elanikkonda.

 

Kohaliku omavalitsuse juhid kutsuvad ideaalkooli sisu ja vormi arvustama ja arendama haridustegelasi, keda võlub kaasalöömine algatuses, mille eesmärk on rajada PARIM KOOL, mida olud võimaldavad.

 

Meie tegevus hõlmab:

- tänapäevase ühiskonna arenguvajadustele vastava kooliideestiku väljatöötamist,

- õppekava ettevalmistamist selles vaimus,

- kaasaegset ja ratsionaalselt korraldatud õppeprotsessi kujundamist.

 

Alljärgnevalt on toodud olulisemad PARIMA KOOLI töö põhimõtted ja mõni selgitus nende asjade juurde.

 

Esiteks. Teadmiste rakendatavus. Ühiskonnatüübi muutumine tingib muudatusi hariduses. Teadmispõhises ühiskonnas on teabe kättesaamine muutunud lihtsamaks ja kanalite arv suuremaks ning valitseb pigem info üleküllus kui defitsiit. Seetõttu kooli roll puhtalt teabe jagajana väheneb ja peab keskenduma püsivatele väärtustele ning oskustele, mis aitavad teabevoolus orienteeruda ja õigeid valikuid teha. Vaja pole mitte inimesi, kel pea täis kiiresti vananevaid teadmisi, vaid neid, kes suudavad selekteerida, omandada, seostada, luua ja rakendada uut teadmist. Selleks peab kool rakendama individuaalset lähenemist erineva arenguvajadustega õpilastele, et oleks tagatud eduelamused praktilisest saavutustest, mis on omakorda parim eduka arengu mootor.

 

Teiseks. Koostööoskused. Tänapäeval lahendatakse enamik olulisi probleeme majanduses, poliitikas ja muudel aladel paljude inimeste koostöös. Samal ajal võib igapäevaelu üha kasvav tehniline vahendatus ja individualismikultus pärssida inimlikku kontakti ja suhete loomise ja arendamise oskusi, mis on koostöö eelduseks. Kool ei tohiks robinsone kasvatada, nende aeg on möödas. Kool peab õpetama ülesandeid rühmas lahendama, kujundama vastavaid oskusi, hoiakuid ja harjumusi ning panema aluse võimele luua ja hoida vastastikku rikastavaid suhteid. Õpilane peab saavutama koostöö- ja suhtlemisvalmiduse ning -oskuse.

 

Kolmandaks. Kasvatustöö. Tänapäeval on üha teravamad probleemid koolides seotud käitumise, suhtumise ja väärtuste kriisiga. Õpiraskused on sageli moraalse kriisi tagajärg, mitte vastupidi. Inimene ei ole ainult isiksus ja ühiskonna liige, ta on perekondlik olend. Laste kasvatamine on peamiselt vanemate töö. Kooli roll ei ole võtta enda peale laste kasvatamine, vaid aidata selles vanemaid. Vanematega koostöö kaugem eesmärk on, et lapsed areneksid vastutustundlikeks inimesteks, kes on küpsed omakorda perekonda looma. Kuna vanema roll on kaasaegses ühiskonnas hägustunud ja tihti tülikas, siis peab kool aitama vanematel oma rolli uuesti avastada ja õppida. Laste kasvatamise sisu on arengu tingimuste loomine, piiride seadmine, eeskuju andmine. Õpilane peab tundma, et teda märgatakse ja mõistetakse. Vanemate ja õpetajate hoolivust ja huvi lapse käekäigu vastu näitab kindlate piiride ja selgete nõudmiste seadmine, millest ei taganeta ja millest ka ise eeskujuna kinni peetakse. Seda saavad teha kool ja vanemad ainult koostöös.

 

Nimetatud probleemid on tänapäeva kooli probleemid kogu arenenud maailmas. Vastuolud niisuguste nähtuste vahel nagu ühiskonna kiire muutumine, elukutsete kadumine ja tekkimine, teadmiste kiire akumuleerumine ühelt poolt ja traditsioonilised õpetamis-õppimisviisid teiselt poolt, alles ootavad lahendusi. Nende lahendusteni jõudmiseks peab PARIMAS KOOLIS tuginema suhtumine muutuva maailma püsivatel väärtustel ja suhtlemine toimuma eesmärgistatult parimal moel nii ÕPETAJATE kui ÕPILASTEGA.

 

KEILA HARIDUSE SIHTASUTUS