Oskusainete õppetool

Oskusainete õppetool korraldab õppimist ja õpetamist

  • käsitöös ja kodunduses,
  • tehnoloogiaõpetuses,
  • kunstiõpetuses.

 

Põhikoolis on rõhk õpilasele baasteadmiste ja -oskuste andmisel.

 

Meie meeskond:

 

Käsitöö ja kodundus

Keirin Ritval

Külli Kalamees

 

Tehnoloogiaõpetus

Rene Pedai

Dinibek Izbatõrov

 

Kunstiõpetus, joonestamine

Siiri Lepikult

Imbi Kromonov

 

Käsitöö ja kodundus

Käsitöös ja kodunduses lõimitakse teoreetilised teadmised igapäevaelus vajalike praktiliste oskustega.

Luuakse loomingulise eneseteostuse eeldused.

Tutvutakse erinevate materjalide ja nende omadustega ning proovitakse nende kasutamise mitmesuguseid tehnikaid.

Õpitakse nägema ja leidma huvitavaid ning uudseid lahendusi esemete ja toodete disainimisel.

Õpitakse säilitama ja arendama rahvuslikke kultuuritraditsioone nii käsitöös kui ka kodunduses.

Õpitakse tervisliku toitumise põhitõdesid, tasakaalustatud menüü koostamist ja toiduvalmistamist ning arendatakse majandamisoskust ja tarbijateadlikku käitumist.

Käsitöös õpitakse erinevaid töövõtteid heegeldamises, kudumises, tikkimises ja õmblemises ning veel mitmesuguseid tehnikaid.

Käsitöötundides valmistatakse esemeid, mida kasutatakse kooli kaunimaks ja kodusemaks muutmisel.

Kodunduses õpitakse erinevaid perenaisetarkusi. Põhiosa moodustavad praktilised toiduvalmistamise tunnid.

 

Tehnoloogiaõpetus

Tehnoloogiaõpetuses suunab õpe siduma mõttetööd ja käelist tegevust ning mõistma koolis õpitava seoseid elukeskkonnaga.

Õpitakse mõistma ning analüüsima tehnika ja tehnoloogia olemust ning selle osa ühiskonna arengus.

Õppes  teadvustatakse nüüdisaegse tehnoloogia mõtteviise, ideaale ja väärtusi.

Omandatakse  oskusi toime tulla tänapäeva kiiresti muutuvas tehnoloogiamaailmas.

Otsitakse seoseid ja vastuolusid inimeste terviseteadlikkuse ning tegeliku käitumise vahel.

Tundides valmivad erinevad esemed, mida kasutatakse kooli kaunimaks ja kodusemaks muutmisel.

 

Kunstiõpetus

Kunstiõpetuses õpitakse  tunnetama ja arendama oma loomingulist potentsiaali, õpitakse tundma visuaalsete kunstide väljendusvahendeid ning looma erinevaid kunstiteoseid, rakendades loovalt õpitud teadmisi ja tehnikaid.

Õpitakse analüüsima kunstiteoseid ja visuaalset keskkonda, kasutades põhikoolis omandatud ainealast terminoloogiat.

Õpitakse märkama esemelise keskkonna ja visuaalse meedia esteetilisi, eetilisi,  funktsionaalseid ja ökoloogilisi aspekte.

Õpitakse tundma ja väärtustama nii mineviku kunstipärandit kui nüüdisaegset kunsti.

Õpitakse mõistma kunsti kui kultuuridevahelist suhtluskeelt ning teadvustama kultuurilist mitmekesisust.