Sõnaline tagasisidestamine I kooliastmes

Keila Kool rakendab 1. ja 2. klassis sõnalist hindamist. Sõnalist hinnangut kasutame seetõttu, et sel puhul kaob lapsel hirm halva hinde ees, see õpetab last ennast märkama ja analüüsima. Hinnang annab objektiivse ülevaate lapse arengust ja suunab konkreetsele puudujäägile teadmiste oskuste omandamisel.

Sõnalist hindamist kasutatakse nii protsessis kui ka kokkuvõtva hindamisena.

Protsessi hindamisel kasutatakse

  • pidevat suulist tagasisidet õpilase tööle õppetunnis (julgustamine, tunnustus, suunamine)
  • kirjalike tööde puhul kirjalikku tagasisidet (lühike kokkuvõte – mis on hästi, milles vead)
  • tagasisidet lühikese etapi läbimisel (teema kokkuvõte, nädala kokkuvõte)

 

Sõnalisel hindamisel rakendatakse ka õpilasi:

  • enesehinnang
  • kaasõpilaste tööle hinnangu andmine

 

Kokkuvõttev hinnang (trimestri hinnang) koostatakse eelnevalt kokkulepitud õpitulemuste põhjal ja see sisaldab

  • saavutatud taseme kirjeldust
  • õpilase arengut töö käigus antud perioodil
  • soovitusi edaspidiseks

Kokkuvõtva hinnangu puhul kasutatakse ka õpilaste enesehinnangut ja lapsevanemate tagasisidet küsitluslehtede abil.

3. klassis antakse lisaks numbrilistele hinnetele samuti sõnalist tagasisidet õppeprotsessi käigus. Kokkuvõtvate hinnete puhul lisatakse sõnaline tagasiside vähemalt üks kord õppeaastas.