Sotsiaalainete õppetool

Sotsiaalainete õppetooli valdkonda kuuluvad

ajaloo,

ühiskonnaõpetuse,

inimeseõpetuse,

karjääriõpetuse,

filosoofia,

kultuuriloo õpetamisega seonduvad tegevused.

 

Õppetooli kuuluvad õpetajad

Heli Israel – õppetooli juht, inimese- ja karjääriõpetuse õpetaja

Teele Jurtom-Lukašin – ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Aileriin Lelov – ühiskonnaõpetuse, ajaloo ja kultuuriloo õpetaja

Allie Vernik – ajaloo õpetaja

Pille-Riin Noor – ajaloo õpetaja

Kadri Ottis – ajaloo õpetaja

Sotsiaalaineid õpetavad lisaks õpetajad Riin Buddell, Janne Sirel, Milvi Arukask, Mairoos Kala, Kaja Peetris.

 

Ajalugu

„Ajaloo esimene seadus on mitte valet lubada." (M. T. Cicero, Rooma riigimees ja kirjanik)

Tihti kuuleme inimesi ütlemas „Ah, see kõik on juba ajalugu", mõeldes selle all, et kõnealune sündmus on minevik, mis on juba möödas ja enam ei kordu. Mõned ütlevad seda kergendustundega, teised tunnevad kahetsust, osa jääb ükskõikseks. Ajaloosse saab suhtuda erinevalt, kuid seda ei saa ignoreerida.

Ajalugu on kõikjal meie ümber: elukorralduses, linnapildis, meedias, sümbolites ning see on olemas isegi ilmateates.

Ajalugu toimub igal hetkel ja iga hetk saab igal järgmisel hetkel ajalooks.

Ajalooõpetamise eesmärgiks on huvi äratamine minevikku käsitlevate teadmiste vastu ja ajaloolise arengu järjepidevuse teadvustamine. Ajalugu aitab õpilastel mõista  ühiskonna ajalooliskultuurilist olemust, ajastute põhijooni ja vaimulaadi, kujundada neis oskust analüüsida ja tunnetada minevikunähtuste muutlikkust, nende omavahelisi seoseid ja seotust tänapäevaga.

Ajaloo õppimine aitab end suhestada maailmaga ja mõista tänapäeva.

„See, kes valitseb olevikku, valitseb minevikku. Ja see, kes valitseb minevikku, valitseb tulevikku." (G. Orwell, inglise kirjanik)

 

Ühiskonnaõpetus

Aine õpetamise peamiseks eesmärgiks on nii 6., 9. kui ka 12. klassis õpilaste sotsialiseerimine. Õpilased saavad rühmatöödes, ettekannete koostamisel ja rollimängudes osaledes tunda end ühiskonna olulise liikmena, keda kõnetatakse ja kes ise teisi kõnetavad.

 

Inimeseõpetus

Inimeseõpetusega taotletakse, et õpilane tunneb ja väärtustab isiksuse arenemisele ning sotsialiseerumisele kaasa aitavate teadmiste, oskuste ja hoiakute kujunemist järgmistes valdkondades:

1) enesekohased ja sotsiaalsed oskused;

2) füüsiline, vaimne, emotsionaalne ja sotsiaalne areng;

3) tervis ja tervislik eluviis;

4) turvalisus ja riskikäitumise ennetamine;

5) üldinimlikud väärtused: ausus, hoolivus, vastutustunne ja õiglus.

Inimeseõpetuse tundides suunatakse õpilasi mõistma, kes ta on, miks ta on ja kuidas ta on. Selle kaudu on võimalik aru saada, kes, miks ja kuidas on teised meie ümber.

 

Karjääriõpetus

Karjääriõpetuse eesmärgiks on läbi individuaaltööde ja rühmaarutelude tutvustada õpilastele karjääriplaneerimise põhimõtteid, töö- ja õppimisvõimalusi, elukestva õppe vajalikkust. Peamised läbitavad teemad on:

1)     enesetundmine,

2)     töö- ja õpimaailm,

3)     karjääri planeerimine.

Kursuse lõppedes peaks õpilasel olema kujunenud arusaam, millist karjääri ta enesele soovib ja kuidas selleni jõuda.