Tugikeskus

1.EESMÄRK
Tugikeskuse töö eesmärk on turvaline ja lapsesõbralik õpikeskkond, kus iga õpilane tunneb 
ennast hästi ja kaitstult, on aktiivne ja positiivse ellusuhtumisega ning saab tulevikus iseseisvalt hakkama.
 
2.ÜLESANDED
Tugikeskuse peamised ülesanded on õpilaste, õpetajate ja lastevanemate nõustamine ning 
toetamine; koolikohustuse täitmise jälgimine; abivajajate märkamine ning 
abistamisvõimaluste leidmine; sõbraliku, teineteist mõistva ja austava, õppimist soodustava 
õpikeskkonna loomine.  
 
3. TUGIKESKUSE LIIKMED JA STRUKTUUR
Tugikeskus koondab enda alla järgmised kooli spetsialistid:
1) õppejuhid
2) psühholoogid
3) sotsiaalpedagoogid
4) eripedagoogid
5) logopeedid
6) kooli tervishoiutöötaja
7) õpiabi õpetajad
8) pikapäevarühmad
9) tugikeskuse koordinaator
10) abiõpetajad
 
Koostööd tehakse ka järgmiste spetsialistidega:
1) lastekaitse
2) haridusspetsialistid
3) noorsoopolitsei
4) kooli huvijuhid
5) noortekeskuse töötajad
6) karjäärispetsialistid
7) rehapilitatsioonikeskuse spetsialistid