Õppetoolid

Keila Koolis on õppetöö korraldatud õppetoolide süsteemina.

 

Keila Koolis on 12 õppetooli:

 • Matemaatika õppetool
 • Loodusainete õppetool (loodusõpetus, geograafia, bioloogia, füüsika ja keemia)
 • Humanitaarainete õppetool (eesti keel, kirjandus, draamaõpe)
 • Sotsiaalainete õppetool (ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus)
 • Võõrkeelte õppetool (inglise keel, vene keel, saksa keel, hispaania keel)
 • Kehalise kasvatuse õppetool
 • Muusika õppetool
 • Oskusainete õppetool (kunst, kästöö, tööõpetus, joonestamine)
 • 1. klasside õppetool
 • 2. klasside õppetool
 • 3. klasside õppetool
 • Kaasava hariduse õppetool

 

Õppetoolide eesmärk on korraldada õppetöö ainete omavahelise lõiminguna. Õpetajatel on tõhusam koostöö tunniväliste tegevuste korraldamisel, õppeainete integreeritud õpetamisel, õpivara loomisel ning õppevahendite efektiivsel kasutamisel.

 

Õppetooli juhi roll on õppetooli ainealaste õppekavade kaasajastamine ja pedagoogilise töö koordineerimine, koolituste planeerimine ja õppevahendite haldamine. Õppetooli juht loob meeskonna ja nõustab jooksvalt õpetajaid.

 

Õppetooli juht korraldab ja haldab:

 • ainealaseid koolitusi, sisekoolitused toimuvad vähemalt üks kord poolaastas;
 • õppekäikude korraldamist, õppekäigud on planeeritud ja lõimuvad teiste ainete ning läbivate teemadega;
 • õppevahendite, -materjalide soetamist õppeaasta kaupa, mis tagab erialakabinettide valmisoleku õppetööks.

 

Kooli õppekava ja üldtööplaan arutatakse enne õppeperioodi algust meeskonnas läbi. Õppetooli ainetes planeeritakse kooliaasta ja kooliastme kaupa ainetevaheline integratsioon ja õppe diferentseerimise põhimõtted. Toimub jooksev ainekavade kaasajastamine.

 

Tunnivälised tegevused ja kooliüritused õppetooli ainetes korraldatakse koostöös kooli arendusmeeskonnaga.

 

Õppetoolide juhid:

Matemaatika õppetooli juhib Raili Haugas/ Katrin Aas.

Loodusainete õppetooli juhib Siivi Holmberg.

Humanitaarainete õppetooli juhib Hurmi Väljamäe.

Sotsiaalainete õppetooli juhib Heli Israel.

Võõrkeelte õppetooli juhib Karoline Säde.

Kehalise kasvatuse õppetooli juhib Annika Ruven/Tauno Hausenberg.

Muusika õppetooli juhib Kadi Härma.

Oskusainete õppetooli juhib Heldin Pajumägi.

1. klasside õppetooli juhib Ebelii Barndõk.

2. klasside õppetooli juhib Pilvi Kula.

3. klasside õppetooli juhib Ülvi Aavik.

Kaasava hariduse õppetooli juhib Anastassia Paasik.