TULE KEILA KOOLI!

 

 

Vastuvõtmise kord

Keila kooli statsionaarsesse õppesse õpilase vastuvõtmise ja väljaarvamise üldised tingimused ja kord

 

Vastu võetud 13.04.2017 nr 3

Määrus kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5, Keila Linnavolikogu 30. novembri 2010 määruse nr 20 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine linnavalitsusele" § 1 ja Keila Linnavalitsuse 4. märtsi 2016 määruse nr 1 „Keila Kooli põhimäärus" § 14 lõike 1 alusel.

 

§ 1.  Üldsätted

 (1) Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud isikud, kellele Keila Kool (edaspidi kool) on rahvastikuregistri alusel elukohajärgne kool. Lapsevanema või eestkostja (edaspidi vanema) jaoks on koolikohustuslikule isikule kooli valik vaba, kui soovitud koolis on vabu õppekohti.

 (2) Kooli vastuvõtutingimusi tohib muuta teadmiste ja oskuste hindamise korra ja vastuvõtu tingimuste osas enne 1. märtsi või peale algava õppeaasta algust, välja arvatud juhul, kui muutmine on vajalik vastuvõtu tingimuste ja korra seadusega või selle alusel antud määrusega kooskõlla viimiseks.

 (3) Kool avalikustab kooli vastuvõtutingimused ja -korra kooli veebilehel.

 

§ 2.  Õpilase kooli vastuvõtmine

 (1) Kooli vastuvõtmiseks esitab isik (edaspidi sisseastuja) või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem Keila Kooli kodulehel (www.keilakool.ee) asuva vormi kohase taotluse, millele lisab:
 1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte, v.a. digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse korral;
 2) kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte, v.a. digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse korral;
 3) ametlikult kinnitatud väljavõtte sisseastuja tervisekaardist selle olemasolul;
 4) ühe foto 3x4 cm;
 5) gümnaasiumiastmesse vastuvõtmisel sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
 6) ühest koolist teise üleminekul lisaks käesoleva paragrahvi punktides 1 kuni 5 nimetatud dokumentidele - ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust,
väljavõtte sisseastuja tervisekaardist,
direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta (kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu),
kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatu klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega (kui õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi keskel),
 7) elukohatõendi (nõutav väljastpoolt Keila linna sisseastuja puhul);
 8) koolieelsest asutusest väljastatud koolivalmiduskaardi ( I klassi sisseastuja puhul).

 (2) Kui sisseastuja tuleb kooli mõnest teisest koolist, siis ta jätkab Keila Koolis õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on üle viidud.

 (3) Sisseastuja, kes on eelnevad õpingud läbinud välisriigis, esitab välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja. Välisriigis omandatud hariduse või läbitud õpingute taseme hindamisel lähtutakse 1997. aastal UNESCO Üldkonverentsil heaks kiidetud Rahvusvahelisest ühtsest hariduse liigitusest (International Standard Classification of Education – ISCED).

 (4) Klassi, kus sisseastuja õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust, järgmistel juhtudel:
 1) välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul, kui ta ei ole varem Eestis õppinud;
 2) isiku puhul, kellel puudub läbitud õpinguid tõendav dokument;
 3) isiku puhul, kes on eelnevalt õppinud lihtsustatud õppes ja soovib õpinguid jätkata põhikooli riikliku õppekava järgi;
 4) isiku puhul, kes eelnevalt õppis koolis, kus rakendati põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud nominaalsest õppeajast erinevat nominaalset õppeaega;
 5) kutseõppeasutuse pooleli jätnud isiku puhul, kes soovib jätkata keskhariduse omandamist gümnaasiumis.

 (5) Sisseastuja, kes välisriigis viibimise tõttu, sealhulgas vanemaga välislähetuses kaasas viibides, või muul kooli poolt mõjuvaks loetud põhjusel ei saa täita gümnaasiumi vastuvõtu tingimusi kooli vastuvõtu tingimustes ja korras ettenähtud ajal või viisil, võib kokkuleppel kooliga täita vastuvõtutingimused üldisest korrast erineval ajal või viisil. Tingimuste täitmise aja ja viisi lepivad kokku kool ja õpilane või piiratud teovõimega õpilase puhul vanem hiljemalt 30. juuniks.

 (6) XI - XII klassi sisseastuja võetakse kooli vastu, kui tema eelnev õppekogemus sobib kooli õppekavaga.

 

§ 3.  Õpilase vastuvõtmine I klassi

 (1) Esimesse klassi võetakse lapsi, kes on saanud enne algava kooliaasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks.

 (2) Esimesse klassi astujate vanematele korraldatakse märtsikuus infokoosolek. Õpilaskandidaatidele ja nende vanematele toimub tutvustav kooliuusikute päev aprillis.

 (3) Muusika-ja tantsukallakuga klassidesse sisseastumisel toimuvad katsed. Vastav info ilmub kooli veebilehel hiljemalt 1.veebruaril.

 (4) Esimesse klassi astujaid registreeritakse kooli pargimaja büroos alates 1. märtsist.

 

§ 4.  Õpilase vastuvõtmine X klassi

 (1) Keila Koolis moodustatakse X klassides üldjuhul neli õppesuunda: reaal-, humanitaar-, ettevõtluse- ja julgeoleku õppesuund.

 (2) X klassi vastuvõtmisel arvestatakse õpilase
 1) IX klassi hindeid;
 2) põhikooli lõputunnistuse hindeid;
 3) põhikooli lõpueksamite hindeid.

 (3) X klassi kandideerijate pingerida moodustatakse käesoleva paragrahvi lõikes 2 loetletud hinnete ja vestluse tulemuse alusel.

 (4) Üldjuhul ei võeta X klassi õpilasi, kelle IX klassi trimestrihinnetes on olnud mitterahuldavaid hindeid.

 (5) Erandkorras käesoleva paragrahvi lõike 4 nimetatud juhul X klassi võtmise otsuse tegemine on direktori pädevuses.

 

§ 5.  Vastuvõtu korraldus

 (1) Sisseastuja kooli vastuvõtmise/ mittevastuvõtmise otsustab kooli direktor vastavalt kooli vastuvõtu korrale.

 (2) Kirjalik taotlus I klassi astumiseks võetakse vastu üldjuhul alates 1. märtsist.

 (3) Kirjalik taotlus X klassi astumiseks võetakse vastu üldjuhul 16. – 29. juunini.

 (4) Otsus väljaspool kooli teeninduspiirkonda elava lapse I klassi õpilaskandidaadiks vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta teatatakse lapse seaduslikule esindajale hiljemalt 15. juuniks.

 (5) Otsus sisseastuja vastuvõtmise kohta X klassi tehakse teatavaks hiljemalt 1. juuliks.

 (6) Vastuvõtmise/mittevastuvõtmise II – IX klassi või XI – XII klassi otsustab direktor esitatud dokumentide (ja vajadusel vestluse) alusel ning teeb otsuse teatavaks kas suuliselt kohe või kirjalikult 5 tööpäeva jooksul.

 

§ 6.  Õpilase koolist väljaarvamine

 (1) Keila Kooli õpilast on õigus koolist välja arvata:
 1) kui õpilane või piiratud teovõimega õpilase vanem on koolile esitanud sellekohase taotluse;
 2) kui õpilane on asunud haridust omandama teises üldhariduskoolis või välisriigi õppeasutuses ja ta ei ole esitanud taotlust;
 3) kui õpilane oma käitumisega ohustab teiste turvalisust koolis või rikub korduvalt kodukorda, välja arvatud koolikohustuslik õpilane;
 4) kui õpilane põhiharidust omandades puudub mõjuva põhjuseta õppetundidest ning teda ei ole seetõttu võimalik järgmisse klassi üle viia, välja arvatud koolikohustuslik õpilane;
 5) kui õpilane ei täida nominaalse õppeaja jooksul gümnaasiumi lõpetamise tingimusi ja tema õppeaega ei ole individuaalse õppekava kohaselt pikendatud;
 6) kui õpilane on täitnud põhikooli või gümnaasiumi lõpetamise tingimused ja talle on väljastatud lõputunnistus;
 7) kui õpilasele on gümnaasiumis õppides pandud kursusehindena välja „2" või „1" ja ta pole nimetatud mitterahuldavat hinnet parandanud järgmise kursuse jooksul (õppeaastas ühe kursusega õppeaines või viimase kursuse puhul täiendava õppetöö jooksul);
 8) kui õpilasele on gümnaasiumis õppides pandud kahe või enama kursuse käitumishindeks mitterahuldav;
 9) kui õpilane on gümnaasiumis õppides saanud direktori käskkirjaga teise kirjaliku noomituse kodukorra rikkumise või ebaõpilasliku käitumise eest (käskkiri gümnaasiumis õppides ei aegu).

 (2) Õpilase väljaarvamise kooli nimekirjast otsustab direktor.

 (3) Enne kooli lõpetamist õpilase koolist väljaarvamisel väljastab kool õpilasele või piiratud teovõimega õpilase puhul vanemale vastava taotluse alusel:
 1) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
 2) väljavõtte õpilase tervisekaardist;
 3) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
 4) kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning hinnetelehe jooksva trimestri või kursuse hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi kestel.

 (4) Õpilase koolist väljaarvamisel seoses kooli lõpetamisega väljastab kool õpilasele lõputunnistuse ning õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema taotlusel väljavõtte õpilase tervisekaardist.

 

§ 7.  Välisriigi õppeastutusest tulnud õpilase õpingute jätkamine

 (1) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilane, kes on enne välisriiki asumist õppinud Keila Koolis ning soovib jätkata põhihariduse omandamist Keila Koolis, asub õppima vastavas klassis, kus ta välisriigi õppeasutuses õppimise aega arvestades õpiks juhul, kui ta oleks õpinguid jätkanud Eestis ning oleks iga õppeaasta järel viidud üle järgmisse klassi. Õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema taotlusel võib õpilane vajadusel jätkata õpinguid madalamas klassis.

 (2) Keila Kooli õpilane on lahkunud välisriiki gümnaasiumiastmel õppides, siis on tal välisriigist tagasipöördumisel õigus jätkata õpinguid Keila Koolis. Kui õpilane on lahkunud välisriiki I-III kooliastmel õppides ja ta soovib välisriigist tagasipöördumisel jätkata õpinguid gümnaasiumiastmel, siis toimub õpilase vastuvõtt gümnaasiumi kooli vastuvõtu tingimustes ja korras sätestatud tingimustel.

 (3) Käesoleva lõigetes 1 ja 2 nimetatud õpilasele koostatakse vajadusel individuaalne õppekava. Õpilasele koostatakse individuaalne õppekava lähtudes eelnevast õpikogemusest ja arvestades kooli õppekava.

 

§ 8.  Õpilaste üle arvestuse pidamine kooli vastuvõtmisel ja koolist väljaarvamisel

 (1) Kooli õpilaste arvestust peetakse õpilasraamatus ja Eesti Vabariigi haridusseaduse § 366 lõike 4 alusel asutatud Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS).

 (2) Koolikohustusliku õpilase kooli nimekirjast väljaarvamisel märgitakse ta EHIS-es koolist lahkunuks põhjusega „Teise kooli üleminek (ootel)". Kui viie tööpäeva jooksul alates EHIS-es õpilase koolist väljaarvamisest ei ole EHIS-es tehtud märget õpilase õppima asumise kohta, teavitatakse sellest EHISe kaudu õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust. Valla- või linnavalitsus rakendab abinõusid õpilase mujal õppima asumise väljaselgitamiseks ja vajadusel koolikohustuse täitmise tagamiseks.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõiget 2 ei kohaldata õpilase teise riiki elama ja õppima asumisel. Sellisel juhul arvatakse õpilane kooli õpilaste nimekirjast välja õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema vastava kirjaliku taotluse või välisriigi õppeasutuse, kuhu õpilane õppima asus, kirjaliku teatise alusel ning EHIS-esse tehakse märge „lahkus välismaale".

 

§ 9.  Lõppsätted

 (1) Keila Kooli statsionaarsesse õppesse õpilaste vastuvõtmise ja väljaarvamise üldised tingimused ja korra kehtestab, muudab ja tunnistab kehtetuks linnavalitsus.

 (2) Keila Kooli statsionaarsesse õppesse õpilaste vastuvõtmise ja väljaarvamise üldised tingimused ja kord ning selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule.

 (3) Määrus jõustub üldises korras.

 (4) Määrus kehtib 1. oktoobrini 2017.