10. klassi sisseastumistestiks valmistumisel abiks

28.03.17

MATEMAATIKA test koostatakse põhikooli riikliku õppekava õpitulemustest lähtudes järgmistel teemadel:

 • tehted harilike murdudega (kirjalik arvutamine);
 • ratsionaalavaldiste lihtsustamine;
 • protsentülesanded;
 • geomeetria (ruut, ristkülik, kolmnurk, ring, rööpkülik, romb, trapets);
 • tekstülesande lahendamine võrrandi abil;
 • lineaarfunktsioon;
 • loogikaülesanne.

Hindamisel arvestatakse tekstist arusaamist, õige lahendusidee leidmist, lahenduskäigu ja vastuse vormistamist ning vastuse sisulise kontrolli tegemise oskust.

Kaasa võtta kirjutusvahendid, joonlaud, kalkulaator.

Testiks aitab ette valmistada "Matemaatika tööraamat põhikooli lõpetajale", Allar Veelmaa.

 

 

EESTI KEELE test koostatakse lähtuvalt eesti keele ja kirjanduse põhikooli ainekavast. Test  koosneb kahest osast: I osa ülesanded kontrollivad  eesti keele  õpitulemuste saavutamist, II osa kontrollib funktsionaalset lugemisoskust.

Õpilane

 • oskab rakendada häälikuõigekirja reegleid, õigesti kasutada suurt ja väikest algustähte, sõnu kokku ja lahku kirjutada;
 • oskab õigesti kasutada käändeid ning pöördsõna käändelisi ja pöördelisi vorme;
 • oskab määrata sõnaliike ja lauseliikmeid;
 • oskab kirjavahemärgistada ja määrata ütet, lisandit, koond-, rind- ning põimlauset, lauselühendit ja otse- ning kaudkõnet;
 • oskab sõnu lühendada ja tunneb üldkasutatavaid lühendeid;
 • oskab funktsionaalselt lugeda, leida tekstist vajalikku infot;
 • tunneb võõrsõnu ja oskab määrata nende tunnuseid;
 • tunneb fraseoloogiliste väljendite ja kõnekäändude tähendusi.

Õpilane saab kordamiseks abi 9. klassi õpikust, Tiiu Erelti "Eesti ortograafiast" (2016) ja "Eesti keele käsiraamatust". Kindlasti on kasulik vaadata ka tasuta  keelenõu lehekülge (eki.ee). 

 

 

INGLISE KEELE test koosneb järgmistest osadest:

 • kuulamine
 • valikvastustega test
 • kirja kirjutamine

Korrata kirja kirjutamise reegleid.

Toimetaja: AHTI NOOR

Vastuvõtt 10. klassidesse 2017. aastal

 

Sisseastumisel arvestatakse

 • 9. klassi esimese kolme veerandi/ kahe trimestri kõigi hinnete keskmist (sh hoolsuse- ja käitumise hinnet);
 • sisseastumistesti (eesti keeles, matemaatikas, inglise keeles) tulemusi;
 • vestluse tulemust.

 

Kõige eelnimetatu alusel otsustatakse 10. klasside komplekteerImine.

 

Sisseastumistest toimub teisipäeval, 18. aprillil kell 9.30 Keila Koolis (aadressiga Ehitajate tee 1).

 • Sisseastumistestile tuleb registreeruda (hiljemalt 14. aprilliks) kasutades linki: https://keila.ope.ee/vastuvott.
 • Sisseastumistestile tuleb kaasa võtta 9. klassi tunnistus.