2. klasside õppetool

 

Teiste klasside õppetooli kuulub 6 sõbralikku, koostööd väärtustavat klassiõpetajat ja üks abiõpetaja.

 
Meie esmaseks ülesandeks on ühtse ja sõbraliku klassikollektiivi loomine. Peame oluliseks arvestada iga õpilase individuaalsust.  
 
Õpilased osalevad „Kiusamisest vabaks" programmis.
 
 
Oma töös kasutame lisaks tavapärastele õppemeetoditele Hea Alguse õpetuse elemente - hommikuringi, keskustepäeva, üld- ja aktiivõpet.
 
Loodushoiu väärtustamiseks kasutame õuesõpet ja osaleme loodusprojektides. Teeme koostööd Nõva RMK looduskeskusega.
 
Õppetöö rikastamiseks organiseerime õppekäike, kino- ja teatrikülastusi  ning  korraldame erinevaid ühisüritusi,  väärtustame ja hoiame kooli traditsioone.
 
Soovime, et õppimise ja õpetamise koosmõju tulemusena kujuneks isiksus, kellel on tahe ennast arendada ja õppida, võime analüüsida iseennast, suhestada end ümbritsevasse tegevuskeskkonda ja tunnetada eetilis-kultuurilisi põhiväärtusi.
 
 
Teiste klasside õpetajad
2.a  Elle Mähhar
2.b  Pilvi Kula (õppetooli juht)
2.c  Urve Leomar
2.d  Angelika Käsk
2.e  Ulvi Talvar
2.h  Anu Martin ja abiõpetaja Karin Purde