Diferentseeritud õpe matemaatikas ja eesti keeles

2011/2012 õppeaastast on 7., 8. ja 9. klasside õpilastel võimalus õppida eesti keelt ja matemaatikat diferentseeritult kahes tasemerühmas: süvarühmas ja põhirühmas.

 

 Õpetamise eesmärgid:

  1. õpimotivatsiooni tõstmine;
  2. pakkuda võimekamatele õpilastele  õpikeskkonda, mis tagab nende ainealase edukuse;
  3. järgmiseks kooliastmeks ettevalmistamine;
  4. kooli esindamine ainealastel olümpiaadidel ja üritustel.

 

Rühmadesse jagunemine toimub järgmiselt:

  1. õpilased jaotatakse rühmadesse eesti keele/matemaatika hinnete ning aineõpetaja ettepaneku alusel. Vajadusel toimuvad vestlused õpilase ja lapsevanemaga;
  2. 2019/2020. õppeaastal toimub 6.klassi lõpus tasemetöö lihtsustamaks tasemerühmade valikut;
  3. kui õpilane alustab õpinguid Keila Koolis õppeaasta keskel, siis hiljemalt esimese õppenädala jooksul teeb ta testid matemaatikas ja eesti keeles.

 

Süvarühm moodustub  kahe või kolme paralleelklassi baasil. 2018/2019. õppeaastal avatakse Keila Koolis kaks süvarühma (7.a,b ja 7.c,e,f).

Süvarühmas ja põhirühmas läbitakse kõik riiklikus õppekavas ettenähtud teemad.

Põhirühmas läbitakse teemad aeglasemas tempos, põhirõhk on teadmiste kinnistamisel.

Süvarühmas läbitakse kohustuslikud teemad kiiremini ja käsitletakse lisateemasid. Oluline osa on iseseisval tööl, rühmatööl ja loovusel.