Tugikeskus

1.EESMÄRK

Tugikeskuse töö eesmärk on turvaline ja lapsesõbralik õpikeskkond, kus iga õpilane tunneb 

ennast hästi ja kaitstult, on aktiivne ja positiivse ellusuhtumisega ning saab tulevikus iseseisvalt hakkama.

 

2.ÜLESANDED

Tugikeskuse peamised ülesanded on õpilaste, õpetajate ja lastevanemate nõustamine ning 

toetamine; koolikohustuse täitmise jälgimine; abivajajate märkamine ning 

abistamisvõimaluste leidmine; sõbraliku, teineteist mõistva ja austava, õppimist soodustava 

õpikeskkonna loomine.  

 

3. TUGIKESKUSE LIIKMED JA STRUKTUUR

Tugikeskus koondab enda alla järgmised kooli spetsialistid:

1) õppejuhid

2) psühholoogid

3) sotsiaalpedagoogid

4) eripedagoogid

5) logopeedid

6) kooli tervishoiutöötaja

7) õpiabi õpetajad

8) pikapäevarühmad

9) tugikeskuse koordinaator

10) abiõpetajad

 

Koostööd tehakse ka järgmiste spetsialistidega:

1) lastekaitse

2) haridusspetsialistid

3) noorsoopolitsei

4) kooli huvijuhid

5) noortekeskuse töötajad

6) karjäärispetsialistid

7) rehabilitatsioonikeskuse spetsialistid


4. ARENGUKAART

Arengukaardi abil jälgitakse koolis õpilase arengudünaamikat, kui õpilasel on tekkinud õppimises raskused. Kool teavitab lapsevanemat arengukaardi avamise vajalikkusest.

 
Õpiprobleemid võivad tekkida väga erinevatel põhjustel.
 
Lühiajalised õpiraskused võivad tekkida, kui laps on haiguse või välisreisi tõttu koolist pikalt puudunud. Raskused võivad tekkida ühes või mitmes õppeaines. Õpiraskustega on võimalik toime tulla koolipoolse kaasaaitamisega, milleks on konsultatsioonid, lühiajaline individuaalne õppekava või õpiabi rühmatundides osalemine.
 
Kui soovitud tulemusi ei saavutata, siis kantakse õpilasele osutatud abi arengukaardile. Tagasiside annavad kõik aineõpetajad ja õpiabi õpetaja. Arengukaardile kantakse ka koolipooselt rakendatud tugimeetmed.
 
Vajadusel suunatakse õpilane Innove Rajaleidja nõustamismeeskonna poole. Sinna pöördumisel on arengukaart hädavajalik ja ka Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevalt nõutav, et edastada infot INNOVEle, millist eeltööd on lapsega koolis tehtud.
 
Kui õpilane on saanud Innovest otsuse, milliseid muudatusi tuleb teha õppeprotsessis, kas õpilane jätkab õpinguid individuaalse õppekava alusel, vajab ta tõhustatud – või erituge, peab kool osutatud meetmeid ja osutatud tugiteenuste tegevusi kirjeldama arengujälgimise kaardil.
 
Kes näevad kaarti?
 
Elektrooniline arengukaart on nähtav ainult nendele inimestele, kes on protsessiga otseselt seotud sh vanemad.
 
Arengukaart ei kuulu säilitamisele, see sulgub automaatselt, kui laps kas vahetab või lõpetab kooli.
 
Kaarti ei saa teise kooli elektrooniliselt üle kanda. Seda on võimalik teha ainult paberkandjal ja lapsevanema nõusolekul.