« Tagasi

Loodemaja küsitlus distantsõppe kohta

Jaanuarikuu alguses viis Keila Kooli loodemaja vanemate seas läbi küsitluse, mis keskendus distantsõppe muredele ning rõõmudele.

Vanemate vastustest selgus, et 59% jäid distantsõppe korraldamisega rahule või pigem rahule.

Laste distantsõppe valmidust hindasid 53% vanematest heaks,

38% rahuldavaks, 6% andis vastuseks väga hea ja 3% hinnanguks oli  halb.

Koolipoolse info jagamisega jäädi igati rahule. Tervelt 82% vastanuid pidasid edastatud infohulka piisavaks.

44% lastevanematest olid seisukohal, et nende laps saab kodus õppimisega hästi hakkama ning 47% hindasid kodustes tingimustest õppimist rahuldavaks.  

Suuremate murekohtadena toodi esile tehnilised probleemid. Näiteks Rummus ja Ämaris elavate lapsevanemate jaoks oli kitsaskohaks just halb interneti ühenduse.

Lisaks mainiti ka laste vähest iseseisva õppimise soovi ning kodutööde esitamisega seotuid probleeme (palju võimalusi, saadetakse valesse kohta jne).

 

Valdav osa lastevanematest arvasid,  et kontaktõpe on siiski palju tulemuslikum kui distantsõpe.