Sotsiaalainete õppetool

Sotsiaalainete õppetooli valdkonda kuuluvad

ajaloo,

ühiskonnaõpetuse,

inimeseõpetuse,

karjääriõpetuse,

aga ka

usundiloo,

filosoofia,

eneseloomise,

kultuuriloo õpetamisega seonduvad tegevused.

 

Õppetooli kuuluvad õpetajad

Heli Israel – õppetooli juht, inimese- ja karjääriõpetuse õpetaja;

Riho Kosenkranius – ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja;

Kersti Lepik – inimeseõpetuse õpetaja;

Kaspar Koitjärv – ajaloo õpetaja;

Allie Vernik – ajaloo õpetaja;

Marge Kannel –ajaloo õpetaja, klassiõpetaja

Pille-Riin Noor – ajaloo õpetaja;

Kadri Ottis – ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja;

Heldin Pajumägi – ühiskonnaõpetuse ja õiguse aluste kursuse õpetaja;

Kristina Madisson – Laht – ajaloo ja kunstiajaloo õpetaja.

 

Ajalugu

Ajalugu on kõikjal meie ümber: elukorralduses, linnapildis, meedias, sümbolites ning see on olemas isegi ilmateates.

 Ajalugu toimub igal hetkel ja iga hetk saab igal järgmisel hetkel ajalooks.

Ajalooõpetamise eesmärgiks on huvi äratamine minevikku käsitlevate teadmiste vastu ja ajaloolise arengu järjepidevuse teadvustamine. Ajalugu aitab õpilastel mõista  ühiskonna ajalooliskultuurilist olemust, ajastute põhijooni ja vaimulaadi, kujundada neis oskust analüüsida ja tunnetada minevikunähtuste muutlikkust, nende omavahelisi seoseid ja seotust tänapäevaga.

 Ajaloo õppimine aitab end suhestada maailmaga ja mõista tänapäeva.

„See, kes valitseb olevikku, valitseb minevikku. Ja see, kes valitseb minevikku, valitseb tulevikku." (G. Orwell, inglise kirjanik)

 

Ühiskonnaõpetus

Aine õpetamise peamiseks eesmärgiks on nii 6., 9. kui ka 12. klassis õpilaste sotsialiseerimine. Õpilased saavad rühmatöödes, ettekannete koostamisel ja rollimängudes osaledes tunda end ühiskonna olulise liikmena, keda kõnetatakse ja kes ise teisi kõnetavad.

Ühiskonnaõpetuse õppimine aitab näha end kogukonna ja riigi osana, mõista majanduse ning riigi toimimise põhimõtteid. Tegevuste käigus areneb kriitiline mõtlemine.

 

Inimeseõpetus

Inimeseõpetusega taotletakse, et õpilane tunneb ja väärtustab isiksuse arenemisele ning sotsialiseerumisele kaasa aitavate teadmiste, oskuste ja hoiakute kujunemist järgmistes valdkondades:

1) enesekohased ja sotsiaalsed oskused;

2) füüsiline, vaimne, emotsionaalne ja sotsiaalne areng;

3) tervis ja tervislik eluviis;

4) turvalisus ja riskikäitumise ennetamine;

5) üldinimlikud väärtused: ausus, hoolivus, vastutustunne ja õiglus.

Inimeseõpetuse tundides suunatakse õpilasi mõistma, kes ta on, miks ta on ja kuidas ta on. Selle kaudu on võimalik aru saada, kes, miks ja kuidas on teised meie ümber.

 

Karjääriõpetus

Karjääriõpetuse eesmärgiks on läbi individuaaltööde ja rühmaarutelude tutvustada õpilastele karjääriplaneerimise põhimõtteid, töö- ja õppimisvõimalusi, elukestva õppe vajalikkust. Peamised läbitavad teemad on:

  1. enesetundmine,
  2. töö- ja õpimaailm,
  3. karjääri planeerimine.

Kursuse lõppedes peaks õpilasel olema kujunenud arusaam, millist karjääri ta enesele soovib ja kuidas selleni jõuda.